Cities Reviews

บรรยาย "แนวคิดเมืองสุขภาวะกับประสบการณ์เมืองของไทย" แก่นักศึกษาคณะสถาปัตย์ มทร.ศรีวิชัย

 
 
ภายใต้โครงการ Hatyai Healthy City Co-design ศูนย์ศึกษามหานครและเมือง ได้บรรยายออนไลน์เกี่ยวกับ "เมืองสุขภาวะ" (Healthy City) ให้กับนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรม มทร.ศรีวิชัย
 
 
 
บรรยายโดย คุณยุวดี คาดการณ์ไกล ผอ.ศูนย์เมืองฯ ของเรา ที่อธิบายถึง วันนี้ที่คนส่วนใหญ่ประเทศอยู่ในเมือง สิ่งที่เกิดขึ้น ในแง่หนึ่งเมืองได้สร้างโอกาสมากมายให้เกิดขึ้น โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของคน เมืองสร้างการจ้างงาน เมืองสร้างความสะดวกสบาย เมืองเป็นศูนย์รวมความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เมืองเป็นแหล่งเรียนรู้ และสร้างความบันเทิงที่หลากหลาย แต่ในแง่หนึ่งเมืองก็ได้สร้างผลกระทบเชิงลบมากมายต่อสุขภาพ การเข้าถึงอาหารที่ดีและราคาถูก ขาดพื้นที่และเวลาในการออกกำลังกาย โรคไม่ติดต่อต่างๆ เช่น โรคอ้วน โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดหัวใจ คนเมืองไม่มีกิจกรรมและกลุ่มทางสังคม ปัญหาสุขภาพทางจิต เช่น โรคซึมเศร้า โรคหมดไฟ เป็นต้น
 
เพื่อให้เมืองดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ เราสามารถใช้แนวทางใหม่ๆ ในการพัฒนาเมือง ซึ่งมีหลายแนวคิดมาก หนึ่งในนั้นคือ แนวคิด "เมืองสุขภาวะ" นั่นเอง ซึ่งแนวคิดนี้ไม่ใช่เพียงแค่การทำเมืองให้คนมีสุขภาพกายที่ดี และหมายความรวมไปถึง การที่ต้องมีสังคมดี เศรษฐกิจดี และสิ่งแวดล้อมดีด้วย
 
 
 
นอกจากนี้ คุณ ณัฐธิดา เย็นบำรุง นักวิจัยของศูนย์ศึกษามหานครและเมือง ได้บรรยายต่อเพื่อให้นักศึกษาได้เห็นภาพมากขึ้น เกี่ยวกับ
ตัวอย่างเมืองสุขภาวะ โดยเลือกเฉพาะตัวอย่างเมืองสุขภาวะในไทย เพราะมีบริบทใกล้ตัว และง่ายต่อการทำความเข้าใจ ซึ่งมีตัวอย่างเมืองมากมาย แต่ละเมืองมีความโดดเด่นในแต่ละมิติที่แตกต่างกัน เช่น มิติสุขภาวะทางสิ่งแวดล้อมเมือง มิติสังคมสุขภาวะ มิติสุขภาวะกายและจิต มิติสุขภาวะทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ แต่ละเมืองมีกลไกการดำเนินที่แตกต่างกัน บางเมืองนำโดยท้องถิ่น บางเมืองนำโดยภาคประชาสังคม บางเมืองนำโดยภาคเอกชน
อีกทั้ง แนวทางของแต่ละเมืองก็มีความแตกต่างกัน เช่น บางเมืองใช้ศิลปะ กีฬา เข้ามาพัฒนาเมือง บางเมืองเน้นพัฒนาพื้นที่สาธารณะ บางเมืองพัฒนาใช้ต้นทุนทางเกษตรกรรมพัฒนาเป็นเมืองสมุนไพร บางเมืองเน้นการดูแลสุขภาพของคนทุกช่วงวัย เป็นต้น
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า นักศึกษาจะได้ไอเดียและแนวทางที่เป็นรูปธรรม เพื่อสามารถออกแบบเมืองสุขภาวะให้เกิดขึ้นที่เมืองหาดใหญ่ได้

Related Posts