Events

Think Tank Forums

Urban Think Tank ครั้งที่ 2 เรื่อง เศรษฐกิจภาคประชาชน นโยบายส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น

Think Tank เมือง ครั้งที่ 2 เรื่อง นโยบายส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น ขยายเศรษฐกิจภูมิภาค เพื่อสร้างเศรษฐกิจชาติ ให้มีการระดมสมองและขับเคลื่อนมุ่งสู่การยกระดับบทบาทของเมืองในการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ โดยมี ศาสตราจารย์ พิเศษ ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ประธานที่ปรึกษาศูนย์ศึกษามหานครและเมือง เป็นประธานในท่ี่ประชุมและร่วมแลกเปลี่ยนระดมสมอง ร่วมด้วยผู้นำท้องถิ่นและภาคเอกชนหลากหลายที่ เช่น ยะลา ทุ่งสง บุรีรัมย์ พระนครศรีอยุธยา

Calendar