Events

Expert Lectures

ท้องถิ่นนำการพัฒนาเศรษฐกิจ : การยกระดับขีดความสามารถเมืองชายแดนภาคเหนือ

พื้นที่ชายแดนเป็นพื้นที่ที่มีลักษณะเฉพาะตัว ทั้งในเรื่องวัฒนธรรม การพัฒนา รวมถึงเศรษฐกิจ เมื่อการพัฒนาเศรษฐกิจเมืองชายแดนไม่สามารถขับเคลื่อนได้โดยภาครัฐเพียงอย่างเดียว ควรทำงานพัฒนาภายใต้ “ยุทธศาสตร์ท้องถิ่นนิยม” ดึงภาคเอกชนมามีส่วนร่วม พัฒนาสินค้าท้องถิ่น เช่น สิ่งทอแฟชั่น เครื่องประดับ อัญมณี และอสังหาริมทรัพย์

Calendar