Events

FURD City Awards

เมืองดีเด่น ประจำปี 2561 เมืองทุ่งสง เมืองแห่งการสร้างสรรค์ด้วยภูมิ-เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

มอบรางวัลโครงการเมืองดีเด่น ด้านการสร้างสรรค์ด้วยภูมิ-เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 แก่ เทศบาลเมืองทุ่งสง ในพิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยรังสิต วันที่ 16 ธันวาคม 2561

Calendar