Events

Public Forums

เสวนาสาธารณะ : PM 2.5 ผลร้ายการพัฒนา สวนทางความยั่งยืน

PM 2.5 ปัญหาที่มีมากกว่าแค่ เรื่อง ฝุ่น... ปัญหาฝุ่นที่เกิดขึ้นขณะนี้ ทำให้เราต้องกลับมาทบทวนว่าแนวทางการพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ ที่ผ่านมา กำลังสวนทางกับการพัฒนาที่ยั่งยืนระยะยาว

Calendar