Events

Field Trips

เมืองร้อยเอ็ด เมืองแห่งน่าอยู่และยั่งยืน

ทีมวิจัยของศูนย์ศึกษามหานคร ได้ลงพื้นที่เมืองร้อยเอ็ดครั้งแรก ไปที่ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เนื่องจากร้อยเอ็ดเป็นหนึ่งในเมืองที่ทางเราได้เลือกถอดบทเรียน จากโครงการการถอดบทเรียนเมืองสุขภาวะ เพื่อเป็นแนวทางให้กับเมืองอื่นๆ ของไทย เราเดินทางไป วันที่ 22-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เป็นเวลา 2 วัน ทีมวิจัยได้พบกับผู้คนมากมาย และได้พูดคุยแลกเปลี่ยน โดยเฉพาะกับ เจ้าหน้าที่ของเทศบาล หลากหลายฝ่ายที่มาให้ข้อมูลอย่างเต็มที่ รวมไปถึงได้คุยกับคนในชุมชนเมืองร้อยเอ็ด ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญของการได้รับบริการที่ดี การเรียนรู้ตลอด 2 วันของเรา ทำให้เห็นว่าร้อยเอ็ดมีประเด็นการพัฒนาที่น่าสนใจดังนี้

Calendar