Workshops

Workshop : เมืองแห่งอนาคต : นวัตกรรมสร้างสรรค์เมืองสุขภาวะ

สัมมนาหลักสูตร "ผู้สร้างบ้านแปงเมือง"

 

เรื่อง เมืองแห่งอนาคต : นวัตกรรมสร้างสรรค์เมืองสุขภาวะ

 

        ด้วยศูนย์ศึกษามหานครและเมือง จัดสัมมนาผู้สร้างบ้านแปงเมือง เรื่อง เมืองแห่งอนาคต : นวัตกรรมการสร้างสรรค์เมืองสุขภาวะ วันที่ 23-24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ซึ่งเป็นตัวแทนจากภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างสรรค์เมืองของตน ได้มีมุมมองแนวคิดและรูปแบบการพัฒนาอนาคตของเมืองอย่างยั่งยืน รวมทั้งเล็งเห็นโอกาสและช่องทางเพื่อมุ่งสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนในเมือง  พร้อมกันนี้ ได้เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วยนักคิด นักวิชาการและนักปฏิบัติ มาถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์

กำหนดการสัมมนา

1. ความภูมิใจในเมือง : เล่าเรื่องเมืองของคุณ

2. บรรยายพิเศษ เรื่อง ทัศนะผู้นำและมุมมองต่อการพัฒนาเมืองปัจจุบันและอนาคต

โดย คุณวิจัย อัมราลิขิต นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

3. ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ ทางออกประเทศไทย…… คำตอบอยู่ที่เมือง? ”

โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์

4. Panel discussion  นวัตกรรมเมืองสุขภาวะเพื่อผู้สูงอายุ

 เมืองเชียงราย มหาวิทยาลัยวัยที่สาม เทศบาลนครเชียงราย โดยคุณพรทิพย์ จันทร์ตระกูล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการแพทย์ เทศบาลนครเชียงราย

เมืองรังสิต : ปทุมธานี ต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุครบทุกวงจร เทศบาลนครรังสิต โดยคุณจีระนันท์ ปิติฤกษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เทศบาลนครรังสิต  

 เมืองนนทบุรี : ศักยภาพผู้สูงอายุในเขตเมือง เทศบาลนนทบุรี โดย คุณกชกร เงินบำรุง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการสาธารณสุข  เทศบาลนครนนทบุรี

5. การบรรยาย เรื่อง นวัตกรรม Community Enterprise  กับการสร้างนักบริบาลเพื่อผู้สูงอายุ ในแม่มอก จังหวัดลำปาง โดย คุณอุดม สุวรรณพิมพ์  ประธานกลุ่มแม่มอกหลั่นล้าอีโคโนมี่

6. การบรรยาย เรื่อง โมเดลความร่วมมือสถานศึกษา เอกชน และท้องถิ่น ในการดูแลสุขภาพชุมชน กรณีศึกษา พื้นที่รอบอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี โดย คุณชัยชนะ หะริณธนาวุฒิ  อดีตที่ปรึกษาศูนย์สุขภาพและการเรียนรู้เครือไทยออยล์เพื่อชุมชน

7. การบรรยาย สุขภาวะคนเมืองหนองป่าครั่ง : การออกแบบระบบสวัสดิการครบวงจร  โดย คุณเสาวนีย์ คำปวน ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

8. Panel discussion   นวัตกรรมการทางสังคมเพื่อสุขภาวะเมือง (1)

  นวัตกรรมพื้นที่ที่สามในเมืองตรัง โดย คุณอภิชญา โออินทร์ นักวิจัยอิสระ        

 นวัตกรรมพื้นทีสาธารณะ  เมืองอุดรธานี     โดย ผศ.ดร.พิชัย เอื้อมธุรพจน์ ผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์การประกอบการเพื่อสังคม

 9. Panel discussion   นวัตกรรมการทางสังคมเพื่อสุขภาวะเมือง (2)

นวัตกรรมชุมชนเกื้อกูล เมืองบางคูรัด จังหวัดนนทบุรี โดย คุณนฤพนธ์ ชโยปถัมป์ ประธานอาสาสมัครตำบลบางคูรัด

นวัตกรรมพลิกถุงพลิกโลก เมืองทุ่งสง  โดย คุณกษิดิศ แสงจันทร์ รักษาการผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองทุ่งสง

เมืองปลอดภัยและสะอาด ด้วยนวัตกรรมไลฟ์การ์ด และเทคโนโลยีอัจฉริยะ เมืองป่าตอง โดย คุณสมจิต หลิมพัฒนวงศ์ รองปลัดเทศบาลเมืองป่าตอง

 10. กิจกรรม Workshop :  Branding your wellness city นำเสนอเมืองของคุณเป็นเมืองสุขภาวะดีอย่างไร  

                          

Related Posts