Events

อนาคตเมืองหาดใหญ่: การเปลี่ยนแปลงเมืองจากจุดเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่

 
 
ศูนย์ศึกษามหานครและเมือง ร่วมกับสสส. และ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย จัดประชุมร่วมกับเทศบาลนครหาดใหญ่ ในชื่อเรื่องว่า “อนาคตเมืองหาดใหญ่: การเปลี่ยนแปลงเมืองจากจุดเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่” วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมศูนย์บริการหาดใหญ่ชีวาสุข ในเมืองหาดใหญ่

ผู้เข้าร่วมประชุมมาครบทุกภาคส่วน ทั้งเทศบาลฯ ผู้นำชุมชน มหาวิทยาลัย นำโดย 
  1. คุณวินัย ปิ่นทอง                    รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่
  2. คุณเลิศเกียรติ วงศ์โพธิพันธ์    ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่น
  3. คุณยุวดี คาดการณ์ไกล           ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษามหานครและเมือ
  4. ดร.จิฬา แก้วแพรก                  หัวหน้าโครงการหาดใหญ่การออกแบบเมืองสุขภาวะ (hatyai healthy city co-design) 
  5. คุณวีระ ทองวโรทัย                 ประธานชุมชนซีกิมหยง ในเมืองหาดใหญ่ 
 
รวมไปถึงคณะอาจารย์จากสถาปัตยกรรม มทร.ศรีวิชัยและนักศึกษา รวมถึงตัวแทนชุมชนอีกหลายท่าน  

การประชุมนี้เราจัดขึ้นเพื่อนำเสนอรายละเอียดของแผนและโครงการที่จะทดลองนำร่องการทำงาน Place-making ในเมืองหาดใหญ่ เพื่อเสนอต่อผู้บริหารของเทศบาลนครหาดใหญ่ รวมทั้งแบ่งปันประสบการณ์การพัฒนาเมืองจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ที่ทางทีมของเราได้เพิ่งลงไปดูงาน มีบทเรียนมากมายในพัฒนาพื้นที่สาธารณะของเมืองในมิติใหม่ๆ ที่มากกว่าการเป็นสวนสาธารณะ เพื่อจะเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเมืองหาดใหญ่ในอนาคต

ผลสรุปของที่ประชุมเป็นไปในทิศทางที่ดี คณะทำงานทุกภาคส่วนเห็นตรงกันในการพัฒนาพื้นที่ลานแสงทอง ซึ่งเป็นลานวางที่ยังมีศักยภาพในการพัฒนาอย่างยิ่งของหาดใหญ่ ที่มีการออกแบบไว้เรียบร้อยจากกระบวนการมีส่วนร่วมที่ผ่านมา โดย "แบบ" ที่เสนอนั้น จะต้องลงรายละเอียดและปรับให้เหมาะสมกับความเป็นไปได้ในลงมือเปลี่ยนแปลงจริงในพื้นที่มากขึ้น และเห็นควรเริ่มดำเนินการปรับปรุงพื้นที่จริงด้วยการมีส่วมร่วมหลายๆ ภาคส่วนต่อไป
 
 

Related Posts